Vnetljiv aerosol, nevarnost za zdravje.
NEVARNOST: H222 Zelo vnetljiv aerosol. H229 Posoda pod pritiskom: Pri segrevanju lahko poči. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihal. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. P251 Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. P302+P352 Če pride na kožo: umijte z veliko vode in milom. P305+P351+P338 V PRISTOPU V OČI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 ČE SE DRAŽENJE OČI NADALJUJE: Poiščite zdravniško pomoč. P410 Zaščititi pred sončno svetlobo. P412 Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F.